top of page
  • ccemodrany

Vánoční dopis 2022

Updated: Mar 31, 2023


Lid, který chodí v temnotách, uvidí velké světlo; nad těmi, kdo sídlí v zemi šeré smrti, zazáří světlo. NeboÌ se nám narodí dítě, bude nám dán syn, na jehož rameni spočine vláda a bude mu dáno jméno: "Divuplný rádce, Božský bohatýr, Otec věčnosti, Vládce

pokoje." (Izaiáš 9,1-5) Milí přátelé, sestry a bratři, po roce opět vstupujeme do doby Adventu. Vyhlížíme příchod Spasitele, Zachránce. Možná nás napadne: Potřebujeme vůbec nějakého Zachránce? Jsme opravdu v tak špatné situaci, aby musel přijít někdo zvenku a za nás řešil naše problémy? Ještě před pár lety bychom možná odpověděli, že jsme přece plni síly a těch pár nepříjemností, na které narazíme, zvládne- me sami. Ale v poslední době už si možná tak jisti nejsme. Trochu jsme zkrotli. Covid, inflace, ruská agrese na Ukrajině… Svět se nám mění před očima a my nevíme, jak reagovat, co nás vlastně čeká. Snad i začínáme chápat, co měl na mysli prorok Izaiáš, když psal o „lidu, který chodí v temnotách“. To je ale pesimistický začátek. Uvozovat zvěstování evangelia (dobré zprávy) poukazem na lidskou bídu asi není úplně nejlepší přístup. Zkusme to odjinud: v našem textu z proroka Izai- áše se objevují dvě metafory, které by nám mohly pomoci. První metaforou je světlo, které za- září těm, kdo “chodí v temnotách”, těm, kdo “sídlí v zemi šeré smrti.” Druhým pomocníkem na cestě k přiblížení se významu Vánoc je obraz dítěte. Oba motivy se ve vánočnímčase spojí. V době adventního očekáváníse zatím nemusímeptát, kdo je oním dítětem.Možná, že bychom si až příliš rychle odpověděli nějakou tou nábožensky dogmatickou formulkou. Zůstaň - me raději u těchto dvou obrazů: zazáří nám světlo, narodí se nám dítě. Přemýšlejme o nich, dovolme jim, aby se pro nás staly Adventem. Jde přece o dobu očekávání, tak si toto otevřené pole naděje nezatarasujme nějakými naučenými hotovými formulacemi z náboženských příru- ček. Je na každém z nás, aby sám za sebe ve svém vlastním životě zahlédl Velké světlo.V každém z nás se může narodit Dítě, žijeme-li naše životy v očekávání a v přípravě na takovéto nové události. V těchto podivuhodných metaforách se skrývají kořeny, jež napájejí naše životy smyslem.Ten, kdo nevěří,že se i pro něj může zažehnoutjiskra, která dá vzejít světlu, ten se

smířil s temnotou a zabydlel se v ní. Ten, kdo nevede svůj život tak, aby se v něm mohlo cosi dětského zrodit, ten se podobá Herodovi vraždícímu neviňátka. Vánoce jsou však zde proto, abychom nemuseli takto bezcílně živořit. Zazáří nám světlo, narodí se nám dítě. Skončí šeď ubí- jející každodennosti, nedůstojného přežívání, násilí, válek. V Adventu si můžeme uvědomit, že je šance, že nás potká něco pěkného. I pro nás je naděje.Adventní a vánoční kalendář:


27.11. 9.30 1. neděle adventní - bohoslužby s Večeří Páně a zpěvem pěv. sboru

po bohoslužbách debata o budoucnosti sboru a společný oběd

4.12. 9.30 2. neděle adventní – bohoslužby

po bohoslužbách prodej fairtradového zboží obchůdku Jeden svět

11.12. 9.30 3. neděle adventní – bohoslužby

18.12. 9.30 4. neděle adventní – bohoslužby s divadlem dětí

24.12. 16.00 Štědrý den – bohoslužby

25.12. 9.30 Hod Boží vánoční - bohoslužby s Večeří Páně

1.1.23 9.30 Nový rok- bohoslužby s Večeří Páně

Všechny bohoslužby se budou konat zároveň on-line na: https://meet.jit.si/cce-modrany. DěkujemeVám že pamatujete na náš sbor i celou církev také finančně.

Přejeme vám požehnaný adventní čas, radostné Vánoce a naději do nového roku a těšíme se na setkávání při bohoslužbách a jiných příležitostech.

Za staršovstvo modřanského sboru

Magdalena a Lukáš Ondrovi
Z tvé ruky, Pane můj, Z tvé ruky, Pane můj,

co dáváš, chci vzít. co dáváš, chci vzít.

Ty líp nežli já Ty líp než já víš,

víš, co mi prospívá, co vede k tobě blíž.

co přebývá a schází. Haleluja.
Farní sbor ČCE, Písková 6,143 00 Praha 4 – Modřany pravidelné bohoslužby: neděle 9:30 e-mail: modrany@evangnet.cz; www.modrany.evangnet.cz farářka: Magdalena Ondrová (777 966673); farář: Lukáš Ondra (608 966679) kurátorka: Hanka Šormová (602 834 923) sborový účet: 244620249/0600 (Moneta)

20 views0 comments

Recent Posts

See All
logo CCE_white.png
bottom of page